Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov sa spoločnosť GB Creative s.r.o. zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci-spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie používateľského účtu a pre zasielanie obchodných oznámení. Týmito osobnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa a telefónne číslo Kupujúceho. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov Predávajúcim a so zasielaním obchodných oznámení na svoju emailovú adresu. Zmluvy uzavreté s Kupujúcim a osobné údaje týkajúce sa Kupujúceho sú Predávajúcim v nevyhnutnom rozsahu archivované v elektronickej podobe a sú prístupné iba Predávajúcemu.

 

Sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov. Verejný register je k dispozícii na internetovej adrese:

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30